Terms and Conditions (Algemene Voorwaarden)

Train like a Legend!

Lidmaatschap (aangaan, duur en opzegging):

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van tenminste zes maanden. Na deze periode wordt elke maand automatisch verlengd. Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op opgegeven lessen/trainingen voor de aangegeven duur, prijs en dagen. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Het lidmaatschap omvat als uitgangspunt geen vaste dag en tijd voor de les of training. Het staat deelnemer vrij om een dag of training te kiezen maar aanmelding is verplicht.
 3. Bij opzegging dient er opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk middels een wijzigingsformulier worden gedaan bij het correspondentie adres dat is vermeld op de website van Legendary Sports (www.legendarysports.nl). Opzegging dient plaats te vinden vóór de eerste dag van de maand, waarna het lidmaatschap de maand daarop zal eindigen. Tot aan het einde van het lidmaatschap kan men de lessen uiteraard blijven volgen. 

Contributie (betaling, aanpassing):

 Risico (-aanvaarding, exoneratie):

Gedragsregels:

Het lid is gehouden de aanwijzingen betreffende gedrag en veiligheid van instructeurs van Legendary Sports te allen tijde en nauwgezet op te volgen. Bij het veroorzaken van overlast of vertonen van ongewenst gedrag, heeft Legendary Sports – na waarschuwing – het recht het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat het lid recht heeft op enige restitutie.

Het lid is verplicht tot het gebruik van geschikte kleding voor de lessen/trainingen.

Het lid is gerechtigd tot het gebruik van de faciliteiten van Legendary Sports voorafgaand en aansluitend op de les/training. Het lid dient daarbij respectvol met de ter beschikking gestelde zaken om te gaan en de ruimtes die worden gebruikt netjes achter laten.

Algemene Voorwaarden Jeugd Lessen Legendary Sports 2021

Lidmaatschap (aangaan, duur en opzegging):

 1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van tenminste één jaar. Na deze periode wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Het lidmaatschap heeft uitsluitend betrekking op opgegeven lessen/trainingen voor de aangegeven duur, prijs en dagen. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Het lidmaatschap omvat als uitgangspunt de aangegeven tijden in het rooster. Het rooster is onderhevig aan veranderingen. Het staat deelnemer vrij om een dag of training te kiezen, maar aanmelding is verplicht.
 3. Bij opzegging dient er opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk middels een wijzigingsformulier worden gedaan bij het correspondentie adres dat is vermeld op de website van Legendary Sports (www.legendarysports.nl). Opzegging dient plaats te vinden een maand vóór de start van de zomervakantie, waarna het lidmaatschap zal eindigen per het einde van het seizoen. Tot aan het einde van het lidmaatschap kan men de lessen uiteraard blijven volgen. 

Contributie (betaling, aanpassing):

 1. De contributie van 240 euro wordt in lijn met het schooljaar (periode van 10 maanden) door Legendary Sports afgeschreven. Dit wordt gedaan middels automatische incasso (SEPA automatische incasso) van de door het lid opgegeven rekening, waartoe een machtigings-formulier wordt ondertekend met een bedrag van 24 euro. Is er geen machtiging afgegeven dan zorgt het lid zelf voor tijdige betaling middels iDEAL overboeking of contante betaling. Tijdig is binnen de eerste 15 dagen van de betreffende maand.
 2. Bij niet tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook (stornering, onvoldoende saldo, etc.), zal Legendary Sports de incasso nog eenmaal aan de bank aanbieden. Legendary Sports wel gerechtigd, maar niet gehouden, de incasso nadien nogmaals aan de bank aan te bieden. Indien er na de tweede poging geen betaling wordt ontvangen zal er zonder nadere ingebrekestelling sprake zijn van verzuim en zullen incassokosten in rekening worden gebracht. 
 3. De contributie is verschuldigd gedurende het lidmaatschap, ongeacht of gebruik wordt gemaakt van de lessen/trainingen en/of faciliteiten. Bij verhindering wordt geen restitutie van contributie verleend.
 4. Legendary Sports is gerechtigd tot tussentijdse wijziging van de contributie. Bij een dergelijke wijziging is het lid gerechtigd het lidmaatschap te beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn van artikel 2, met dien verstande dat gedurende de resterende periode van het lidmaatschap de tot dan geldende contributie zal blijven gelden.

 Risico (-aanvaarding, exoneratie):

 1. Het lid is zich er van bewust dat de door Legendary Sports gegeven lessen en trainingen vechtsport/ contactsport betreffen en dat dit een verhoogd risico op letsel en/of schade met zich mee brengt. Legendary Sports zal zich inspannen deze risico’s te beperken, doch door deelname aan de lessen/trainingen aanvaard het lid dit verhoogde risico.
 2. Het lid is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf (en het gebruik) van deugdelijke middelen tot bescherming tegen letsel of schade, zoals o.a. scheenbeschermers en handschoenen. Legendary Sports kan desgewenst adviseren en/of bemiddelen bij de aanschaf maar neemt geen aansprakelijkheid op zich ten aanzien van deze beschermingsmiddelen.
 3. Het lid vrijwaart Legendary Sports en de voor haar werkzame instructeurs ten aanzien van schade wegens letsel of schade opgelopen tijdens, voor of na de lessen/trainingen, zowel voor zichzelf als voor aanspraken van derden, zulks behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Legendary Sports en/of haar instructeurs. In ieder geval zal de aansprakelijkheid de dekking die door de verzekeraar van Legendary Sports wordt gegeven of erkend, niet te boven gaan;
 4. Legendary Sports is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en/of beschadiging van goederen van leden.

Gedragsregels:

5. Het lid is gehouden de aanwijzingen betreffende gedrag en veiligheid van instructeurs van Legendary Sports te allen tijde en nauwgezet op te volgen. Bij het veroorzaken van overlast of vertonen van ongewenst gedrag, heeft Legendary Sports – na waarschuwing – het recht het lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat het lid recht heeft op enige restitutie.

6.     Het lid is verplicht tot het gebruik van geschikte kleding voor de lessen/trainingen.

7.     Het lid is gerechtigd tot het gebruik van de faciliteiten van Legendary Sports voorafgaand en aansluitend op de les/training. Het lid dient daarbij respectvol met de ter beschikking gestelde zaken om te gaan en de ruimtes die worden gebruikt netjes achter laten.